Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Stypendium szkolne 2019/2020

Dodał: a.nowak Data: 2019-09-12 12:50:32 (czytane: 1196)

Do dnia 16 września 2019 r. rodzice uczniów (pełnoletni uczniowie) z terenu gminy Nowy Korczyn mogą się ubiegać o stypendia szkolne.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

1.      1. Rodzic/prawny opiekun ucznia

2.      2. Pełnoletni uczeń

3.      3. Dyrektor szkoły

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

 • dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”),
 • uczniowi, który nie zamieszkuje na terenie gminy Nowy Korczyn
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

JAKIE KRYTERIUM DOCHODOWE NALEŻY SPEŁNIĆ?

Kryterium dochodowe będące podstawą udzielenia pomocy materialnej dla uczniów/słuchaczy wynosi nie więcej niż 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW NETTO (LUB ICH BRAK) CZŁONKÓW RODZINY WYMIENIONYCH WE WNIOSKU:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
 • Odcinek emerytury/renty lub aktualna decyzja ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
 • Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
 • W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
 • Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień. Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego.
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
 • Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Świadczenie wychowawcze „500 +”, świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry Start” oraz zasiłki celowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a w szczególności udziału w:

a.    wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównywania braków edukacyjnych, bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

b.      innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, jak wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.,

2.    Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,

3.      3.   Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a.     podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych

b.      zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych

c.       stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę

d.      innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych

4.     4.  Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), a w szczególności:

a.       zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta lub na stancji

b.      transportu środkami komunikacji zbiorowej

c.       opłat za posiłki w stołówce

d.      innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę

5. 5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1-4 jest niemożliwe lub niecelowe

6.      Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia).

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie, takich jak:

-        -  faktury VAT

-        -  imienne rachunki

-        -  imienne bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

-        -  dowody wpłaty

-      -  wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, itp. na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

1.      -  zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych pomocy wymaganych przez szkołę – od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.

2.         -  bilety autobusowe, wycieczki szkolne, udział w dodatkowych zajęciach, itp. – od września 2019 r. do grudnia 2019 r.

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

2. Uchwała Rady Gminy Nowy Korczyn nr XXVII/112/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn.

>> Wniosek do pobrania

 

Zobacz także

Droga Badrzychowice – Górki po remoncie

Dodane: 2020-08-05 14:53 - Komentarze  (0)  czytane (29)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 09.09.2019 r

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega o możliwości wystąpienia burz oraz opadów deszczu....