Strona startowa

Straż Gminna


Straż Gminna
ul. Tarnowska 5
28-136 Nowy Korczyn

Tel. 41 3771735

Email: straz.gminna@nowykorczyn.pl


Straz_gminna_001.jpg 

Straż gminna zwana dalej Strażą  jest umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania wynikających z ustaw
i przepisów gminnych zadań w zakresie ochrony porządku publicznego.

Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Terenem działania Straży jest teren Gminy Nowy Korczyn.Siedzibą Straży jest budynek Urzędu Gminy Nowy Korczyn położony w mieście Nowy Korczyn przy ul. Krakowska 1.Straż Gminna działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Nowy Korczyn.Nadzór nad działalnością Straży w zakresie organizacyjno – wykonawczym sprawuje Wójt Gminy Nowy Korczyn, a  w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Strażą kieruje Komendant.

Do zadań Straży należy w szczególności:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określony przepisami prawa,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych i innych  miejscowych zagrożeń,      
4. zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof, miejsc zagrożonych takim lub podobnym zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. ochrona porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7. doprowadzenie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,    
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,   
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
10.kontrola realizacji określonych przepisami prawa obowiązków m.in.w zakresie:
a) utrzymania porządku i czystości na ulicach, drogach, posesjach, trawnikach, itd.,
b) dbałości o stan i oznakowanie budynków i innych nieruchomości,
c) prawidłowości zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac remontowo – budowlanych i miejsc niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
d) bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
e) opieki nad dziećmi i nad zwierzętami,
11. kontrola prawidłowości organizacji ruchu drogowego i  oświetlenia ulic, zgłaszanie wniosków do odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
12. współpraca z gminnymi służbami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,
13. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych.


Straż Gminna w Nowym Korczynie informuje, iż zgodnie z analizą zdarzeń drogowych na terenie gminy jak również w wyniku ustaleń z Komendą Powiatową Policji w Busku Zdroju i odpowiednimi Zarządami Dróg pomiar prędkości z użyciem urządzenia samorejestrującego będzie prowadzony na terenie miejscowości: Ostrowce, Nowy Korczyn, Grotniki Małe, Brzostków, Piasek Wielki.

Do szczególnie zagrożonych dni tygodnia zaliczyć należy: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W tych dniach liczyć się należy szczególnie z możliwością prowadzenia pomiaru prędkości na terenie jednej z wymienionych miejscowości.

Jednocześnie informujemy iż koordynacja działań z KPP Busko Zdrój może skutkować równoczesnym pomiarem prędkości na określonej trasie, prowadzonym przez Policję i Straż Gminną.Straż Gminna