Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Dodał: administrator Data: 2019-06-06 10:20:33 (czytane: 656)

Rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”, który będzie realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie.

 fundusze.jpg

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że  rozpoczęła się rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”, który będzie realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Pacanów i Nowy Korczyn, a  Województwem Świętokrzyskim z siedzibą  w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W RAMACH PROJEKTU KAŻDA ZAKWALIFIKOWANA OSOBA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ BEZPŁATNIE W PAKIECIE SZKOLEŃ tj.:

- GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM PORADNICTWIE ZAWODOWYM;

- GRUPOWYM PORADNICTWIE PSYCHOLOGICZNYM/PSYCHOSPOŁECZNYM;

- WIELOMODUŁOWYM KURSIE ZAWODOWYM;

Kursy zawodowe będą wybrane po z rekrutowaniu grupy, po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy.

STAŻU przez okres 3 m-cy (tylko dla 10 najlepszych osób).

 

REALIZACJA PAKIETU SZKOLEŃ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PROJEKTU TJ.:

ü  poradnictwa zawodowego + poradnictwa psychologicznego / psychospołecznego odbędzie się w okresie: lipiec 2019 r. - sierpień 2019 r. (I TURA) oraz luty 2020 r. – marzec 2020 r. (II TURA);

ü  wielomodułowych kursów zawodowych odbędzie się w okresie: wrzesień 2019 r. - listopad 2019 r. (I TURA) oraz kwiecień – czerwiec 2020 r. (II TURA);

ü  realizacja staży dla 10 osób w okresie: grudzień 2019 r. - luty 2020 r. (I TURA) oraz lipiec - wrzesień 2020 r.  ( II TURA).

Z każdym Uczestnikiem Projektu zostanie podpisany i zrealizowany kontrakt socjalny.

 WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU  SKIEROWANE JEST DO:

- osób pracujących lub mieszkających lub uczących się WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE WIEJSKIM z wyłączeniem miasta Nowy Korczyn tj. na terenie gminy Nowy Korczyn, 

- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,

- rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa poniżej (w pierwszej kolejności będą zakwalifikowani do Projektu),

- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej charakteryzujących się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do  objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną  z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

 g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

W RAMACH PROJEKTU  ZAPEWNIMY BEZPŁATNIE:

1. Profesjonalnych wykładowców, instruktorów, opiekunów stażu, doradców zawodowych, psychologów.

2.    Wypłatę zasiłków celowych / okresowych na okres realizacji kontraktów socjalnych.

3.    Bogaty zestaw materiałów dydaktycznych (podręczniki, skrypty) + materiałów piśmienniczych (zeszyt A4, zakreślacze, segregator, teczka, gumka, długopis, ołówek).

4.    Ubezpieczenie od NNW + OC.

5.    Catering (bufet kawowy + gorący posiłek).

6.    Badania lekarskie.

7.    Odzież roboczą i obuwie.

8.    Egzamin państwowy.

9.  Stypendium stażowe dla najlepszych w wysokości 1.017,40 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy.

10. Wypłata jednorazowa stypendium szkoleniowego w wysokości 1.995,00 zł.

11. Usługę transportową - dowóz osób na kursy w 2 strony.

BIURO PROJEKTU:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn

Adres e-mail: korczyn@ops.busko.pl

Telefon: 41 37 71 065

Osoby do kontaktu: Elżbieta Rączka, Marta Tokarz, Dominika Dryja.

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE MOGĄ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE POD NR TEL. 41 3771065 ORA ZGŁASZAĆ SIĘ DO BIURA PROJEKTU  (siedziba MGOPS w Nowym Korczynie) W CELU REKRUTACJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 -14.30

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przypomnienie o zasadach segregacji odpadów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn przypomina po raz kolejny mieszkańcom gminy, a w szczególności tym, którzy zadeklarowali się do selektywnego...