Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

Dodał: administrator Data: 2020-10-16 14:25:00 (czytane: 97)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 ze zm.).
1.Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie,
Nowy Korczyn, ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn.
2.Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.
3.Wymagane kwalifikacje kandydata:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego,
  c) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
  d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
Wymagania pożądane:
  - ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia,
  - znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,
  - wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów UE,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania,
- kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
- zdolności menedżerskie,
4.    Dokumenty wymagane od kandydatów:
  a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  b) życiorys (CV) wraz z kwestionariuszem osobowym,
  c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymienione w pkt 3 a) i c), niezbędne do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  d) oświadczenie kandydata, iż zajmowane przez niego wcześniej stanowisko lub stanowiska, miały charakter kierowniczy oraz w jakim czasie były zajmowane,
  e) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie,
  f) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  g) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika SP ZOZ,
  h) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania dokumentów,
  i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  j) oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie  karne,
  k) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 ze zm.),
  l) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie.
Dokumenty wymienione w punkcie 4 c) i f) mogą być przedłożone, jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.
5.Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 6 listopada 2020r. osobiście lub listem poleconym, na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania
i telefon kontaktowy, a także adnotację:
„Konkurs na stanowisko Kierownika Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie”.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.             
6.Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SZOZ:
Informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego  SZOZ będą udostępniane kandydatom do wglądu w siedzibie SZOZ, Nowy Korczyn, ul. Zaścianek 2  w godzinach: poniedziałek 8.00 – 15.00,
7.Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: - do  20 listopada 2020r.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Szanowni Mieszkańcy. Gmina Nowy Korczyn dołączyła do projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez...