Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nabór na wolne stanowiska pracy

Dodał: administrator Data: 2019-09-11 14:29:49 (czytane: 1082)

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Administracyjnych w wymiarze ¼ etatu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy kierownika,
 • min. 10-letni staż pracy,
 • min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie wiedzy z obszaru opieki zdrowotnej, prawa, RODO, informacji nt. pozyskiwania funduszu unijnych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Zastępcy Kierownika,
 • brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przewinienia zawodowe,


Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne/komunikacyjne,
 • posiadanie wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
 • osoba na tym stanowisku powinna także cechować się, m.in.: inicjatywą, samodzielnością, zaangażowaniem, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • odpowiedzialność za całokształt organizacji gospodarki administracyjnej oraz koordynowanie całości działań o charakterze administracyjnym (nadzór nad Pionem Administracji),
 • koordynowanie planów, programów i strategii Zakładu wraz z ich realizacją,
 • planowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki finansowej,

Opis sposobu przygotowania oferty:

 • wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpłynięcia przesyłki do Zakładu) w zamkniętych kopertach na adres:  
  Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej podmiotu tworzącego zakład: www.nowykorczyn.pl
 • Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Administracyjnych SZOZ w Nowym Korczynie”

 

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu, prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe praz przewinienie zawodowe,

o   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Administracyjnych SZOZ w Nowym Korczynie, zgodnie z (Klauzula informacyjna - RODO) z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.) - podpisane własnoręcznie.        

O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Zobacz także

Informacja o XIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodane: 2020-08-07 22:09 - Komentarze  (0)  czytane (113)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 105 Rocznicy Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami

W niedzielę 22 września 2019 r. przy Pomniku Czynu Legionowego w Czarkowach odbędą się obchody 105 Rocznicy Chrztu Bojowego 1 Pułku...