Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dodał: administrator Data: 2020-01-09 14:16:37 (czytane: 691)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie prowadzi nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.

I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być:
a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
c) osoba niekarana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;.
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z       
    osobami  niepełnosprawnymi (np. język migowy).
d) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Osoba zatrudniona na stanowisku Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie świadczyła usługę, mającą na celu  pomoc  pełnoletnim  osobom  niepełnosprawnym  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności (lub równoważnym)  w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu  społecznym (zwanym dalej „Uczestnikiem Programu). Usługi  asystenta  w  szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

IV. Warunki pracy i płacy:
1) Umowa zlecenie.     
2) Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi 30,00 zł. (brutto/brutto), ok. 25,00 zł. (brutto);
3) Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
4) Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 Uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
5) Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w dziale V ust. 10 Programu na obszarze województwa, w którym zamieszkuje uczestnik Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
6) Ubezpieczenie OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw     publicznych,
6) oświadczenie  o  treści:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Miejsko Gminny       Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Nowym Korczynie moich  danych  osobowych      wskazanych  w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MGOPS w Nowym Korczynie”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Buska 7 w terminie do 31 stycznia 2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA  INFORMACYJNA W  ZAKRESIE  PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

1) Miejsko Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:
2) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zlecenia o pracę.
3) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust 1 lit. b RODO.
4) Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
5) Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wg instrukcji kancelaryjnej MGOPS w Nowym Korczynie.
6) W przypadku zakwalifikowania Pani/a dokumentacji do kategorii archiwalnej „A”, Pani/a  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie  przez okres 50 lat (okres liczony analogicznie, jak w pkt 4), a następnie zostanę przekazane do Archiwum Narodowego.
7) W zakresie przetwarzania Pani/a danych osobowych ma Pani/n prawo wniesienia skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych z  siedzibą  przy  ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa.
8) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie :
a) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych wart. 15 RODO);
b) sprostowania  Pani/a danych  osobowych  (na  zasadach  określonych  wart.  16 RODO);
9) Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne.
10) Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy zlecenia.
11) Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy zlecenia.
12) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn, telefon: 41 3771065, e-mail: korczyn@ops.busko.pl


Kierownik MGOPS
Sławomir Wawrzeniec

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 - Uwaga odbiór wszystkich odpadów w jednym dniu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn...