Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodał: administrator Data: 2019-12-10 13:54:37 (czytane: 3303)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuję, iż uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

Dla nieruchomości zamieszkałych:
- 16,00 zł od mieszkańca/miesiąc – w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
- 13,00 zł od mieszkańca/miesiąc – w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny oraz gdy odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowym kompostowniku
- 32,00 zł od mieszkańca/miesiąc – w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny

Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  1) w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
   a) za pojemnik – 120 litrów – 12 zł
   b) za pojemnik – 240 litrów – 52 zł,
   c) za pojemnik  - 500 litrów –110 zł,
   d) za pojemnik 1100 litrów – 140 zł,
   e) kontener KP5 – 500 zł,
   f) kontener KP7 – 650 zł.

  2) w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

   a) za pojemnik - 120 litrów – 28 zł,
   b) za pojemnik - 240 litrów – 80 zł,
   c) za pojemnik - 500 litrów – 130 zł,
   d) za pojemnik - 1100 litrów- 200 zł,
   e) kontener KP5 – 700 zł,
   f) kontener KP7 – 900 zł.

Zmiana stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest :
  1. Podwyżką cen za przyjęcie odpadów komunalnych w Rzędowie.
  2. Wzrostem kosztów usługi przez firmę odbierającą.
  3. Brakiem właściwej segregacji odpadów.
  4. Wzrost ilości odpadów komunalnych.

Ad 1  Pierwszym powodem zmiany stawek jest podwyżka cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, cena za tonę odpadów komunalnych w roku 2018 wynosiła 284 natomiast w 2019 r jest to 320 zł. Wzrost cen w Rzędowie spowodowany jest z kolei zmianą opłat za korzystanie ze środowiska określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych w 2018 r., wynosiła 140,00 zł, w 2019 - 170 zł zaś w 2020 będzie ona wynosić 270,00 zł).

Ad. 2 Ponadto, w roku 2019 koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Nowy Korczyn to kwota 189 000 zł rocznie, natomiast po rozstrzygniętym przetargu na  2020 roku będzie to kwota 244 787,68 rocznie. Jest to o 55787,68 zł rocznie więcej niż w roku 2019. Co stanowi wzrost o 29,52%.

Ad 3.Podkreślić należy, że nieprawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane oraz worków przeznaczonych na inne odpady np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpadów biodegradowalnych oraz zielonych zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko, ma to bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji wysokości opłat ponoszonych przez samych mieszkańców gminy Nowy Korczyn i związanych z tym podwyżek.

Ad. 4. Do wzrostu opłaty przyczynił się także skokowy wzrost ilości śmieci w ostatnich latach w naszej gminie. Kształtuje się on następująco:

Tabela 1. Wagi odpadów na przestrzeni lat 2017-2019


Nazwa odpadu

Ilość odpadów 2017      (Mg)

Ilość odpadów 2018                (Mg)

Ilość odpadów bez miesiąca grudnia 2019           (Mg)

Niesegregowane odpady komunalne

373,34

583,58

814,62

Zmieszane odpady opakowaniowe

75,358

98,566

157,68

Inne odpady komunalne

122,658

109,011

320,22

Ogółem

571,356

791,157

1146,10


smieci.jpg

W latach 2017-2019 na obszarze Gminy Nowy Korczyn nastąpił wzrost zebranych odpadów niesegregowanych od 373,34 Mg w roku 2017 do 814,62 Mg w roku 2019. Jest to wzrost o 118,20%.
W strukturze zebranych odpadów komunalnych odnotowano również wzrost zmieszanych odpadów opakowaniowych od 75,358 Mg do 157,68 Mg. Co daje wzrost o 109,24%.
Wzrost ten jest również zauważalny w odniesieniu do innych odpadów komunalnych z 122,658 w roku 2017 do 320,22 w roku 2019. Wzrost aż o 161,1%.
Można zauważyć iż od roku 2017 do roku 2019 ilość odpadów komunalnych ogółem zwiększyła się o 574,744. Wzrost o 100,60 %.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinasującym się. W związku z tym, aby zapewnić środki na prawidłowe funkcjonowanie systemu, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych

W związku ze Świętem przypadającym na dzień 25.12.2019 następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych....