Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Aktywny samorząd

Dodał: administrator Data: 2017-03-02 13:25:05 (czytane: 865)

W 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
    
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I
   
Obszar A
Zadanie 1:
  - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  - dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2:
  - znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  - wiek aktywności zawodowej,
  - dysfunkcja narządu ruchu,
Obszar B
  - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  - dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Obszar C
Zadanie 2:
  - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
Zadanie 3:
  - stopień niepełnosprawności
  - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  - potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
  - potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Zadanie 4:
  - stopień niepełnosprawności
  - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  - potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
  - potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar D
  - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  - wiek aktywności zawodowej
  - pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II

  - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  - nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
- „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 
Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów.

3. Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
  - w Modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu
  - w Module II – przerwa w nauce ( np. urlop dziekański, urlop zdrowotny)

4. Częstotliwość udzielenia pomocy w ramach Modułu I:

  - w Obszarze A, Obszarze B, Obszarze C- Zadanie 1 i 3 – pomoc może być udzielana co trzy lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
  - w Obszarze C – Zadanie 2 i 4 – pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji

II kwota dofinansowania

1. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

Obszaru A:
  - w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
  - w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
    – dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
    – dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;
Obszaru B:
  - w Zadaniu nr 1:
    – dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
    – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
    – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
  - w Zadaniu nr 2:
    – dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
    – dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; 
Obszaru C:
  - w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
  - w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
    – w zakresie ręki – 9.000 zł,
    – przedramienia – 20.000 zł,
    – ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
    – na poziomie podudzia – 14.000 zł,
    – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
    – uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  - w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b, 
  - w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania z ekspertem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub kosztów dojazdu eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na spotkania z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;
Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. 
Maksymalny koszt wynagrodzenia za jedną opinię eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi:
  - w przypadku pierwszej wizyty - 300 zł brutto;
  - w przypadku kolejnej wizyty - 150 zł brutto. 

2. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu II dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

  - dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
  - dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
  - opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
     
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:
  - 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
  - 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  - 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
  - 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:
  - w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), o której mowa w ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12, ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:
  - ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; albo
  - jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym,
wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje. 
   
Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
  1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
  2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
  3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym; 
  4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

III. Udział własny wnioskodawcy

Moduł I
Obszar A Zadanie 1 – co najmniej 15 % ceny brutto zakupu/usługi
Obszar A Zadanie 2 – co najmniej 25 % ceny brutto zakupu-usługi
Obszar B Zadanie 1 – co najmniej 10 % ceny brutto zakupu/usługi
Obszar B Zadanie 2 – nie jest wymagany udział własny
Obszar C Zadanie 2 – nie jest wymagany udział własny
Obszar C Zadanie 3 – co najmniej 10 % ceny brutto zakupu/usługi
Obszar C Zadanie 4 – co najmniej 10 % ceny brutto zakupu/usługi
Obszar D – co najmniej 15 % ceny brutto zakupu/usługi

Moduł II
  - 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  - 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), 
  - 50% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla nie zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków),

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który:
  - wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 

Zobacz także

Informacja Wójta Gminy Nowy Korczyn

Dodane: 2018-06-21 14:09 - Komentarze  (0)  czytane (69)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.158.15.97

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne rady, jak segregować i wyrzucać odpady, szczegółowy sposób segregacji obowiązujący na terenie...